Dotacje dla OSP

INFORMACJA OGÓLNA NA TEMAT DOTACJI DLA JEDNOSTEK OSP

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  pokrywane są z: budżetu państwa (tzw. dotacje ksrg lub MSWiA), dochodów instytucji ubezpieczeniowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dystrybucją środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (dotacja ksrg lub MSWiA) oraz instytucji ubezpieczeniowych obecnie zajmuje się Państwowa Straż Pożarna, do niedawna znaczną część tych środków dystrybuował również Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Straż Pożarna obecnie pośredniczy w przyznawaniu następujących form dotacji (dofinasowań) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 1. Dotacje na zadanie publiczne pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” tzw. dotacje ksrg są to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa corocznie przyznawane tylko jednostkom OSP włączonym do ksrg.
 2. Dotacje na zadanie publiczne pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” tzw. dotacje MSWiA są to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa o które mogą się starać tylko jednostki OSP nie włączone do ksrg.
  Obie powyższe formy dotacji mogą być przeznaczone na: remonty strażnic, zakupy (samochodów ratowniczo-gaśniczych, środków ochrony indywidualnej, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności).
 3. Środki finansowe przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Środki wysokości 10% wpływów od ubezpieczeń od ognia, przekazywane są w ciągu roku przez zakłady ubezpieczeń Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który 50% tych środków przekazuje jednostkom OSP. Z tych środków można dofinansować: zakupy (samochodów ratowniczo-gaśniczych, środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego), szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, budowę i modernizację strażnic oraz propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. Szczegóły odnośnie przyznawania tych środków regulują „Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” określone przez Komendanta głównego PSP.

Główne warunki przyznania dotacji:

 1. Aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Jednostka OSP musi posiadać własny rachunek bankowy.
 3. Jednostka przy składaniu wniosku musi posiadać plan zakupowy i finansowy. Czyli znać asortyment i jego przybliżone ceny oraz źródła finasowania (gmina, środki własne, dotacje i inne).

Uwagi:

 1. Przy zakupach obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe (bieżące – cena jednostkowa towaru nie przekracza 10 000,00 zł, majątkowe – cena jednostkowa towaru powyżej 10 000,00 zł).
 2. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane tylko zgodnie z zatwierdzonym zakresem asortymentowym.
 3. Szczegółowe informacje nt. dotacji można uzyskać w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym tut. Komendy.
 4. Przy składaniu wniosków o dofinasowania obowiązuje droga służbowa, czyli za pośrednictwem KP PSP w Puławach.

W przypadku zakupu ubrania specjalnego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W przypadku zakupu ubrania specjalnego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. – Aktualizacja

Rozliczenie dotacji zakupu ubrań specjalnych dla jednostek OSP

W przypadku zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.