Historia

Uchwalona w dniu 4 lutego 1950 r. ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji dała podstawę funkcjonowania w naszym kraju wojewódzkich i powiatowych komend straży pożarnych.
W tym też roku powstało w Puławach pogotowie Zawodowe Straży z obsadą 10 osobową. W skład pierwszej zawodowej załogi straży wchodzili: Bartuzi Stanisław, Górko Antoni, Kołodziej Zdzisław, Olszak Tadeusz, Olszak Zygmunt, Osiak Henryk, Siczek Franciszek, Sikora Julian, Szczypa Bogdan, Tarłowski Franciszek.

Początek lat pięćdziesiątych XX w. dla Puławskiej Straży był okresem systematycznego udoskonalania sprzętu, organizacją szkoleń oraz rozbudową strażnicy.

W roku 1955 z pogotowia Zawodowej Straży utworzono Zawodową Straż Pożarną, która na tle rozwoju Puław w ośrodek przemysłowy, umacnia swoją działalność. Do straży wprowadzany jest nowy, bardziej funkcjonalny sprzęt. Zawodowa Straż Pożarna w Puławach w latach sześćdziesiątych została wyposażona w samochód wodno-pianowy, proszkowy, podnośnik hydrauliczny i agregaty.
Powstaje stanowisko kierowania wyposażone w sprzęt łączności radiowej, a wraz z modernizacją jednostki i usprzętowieniem rosną wykwalifikowane kadry puławskiej straży.

W roku 1972 Zawodowa Straż Pożarna w Puławach przenosi swoją siedzibę do nowych obiektów zapewniających odpowiednie warunki funkcjonowania strażaków i użytkowania sprzętu będącego w stałej gotowości bojowej.

W dowód uznania za uczciwą, humanitarną i niebezpieczną służbę społeczeństwo Puław ufundowało dla Zawodowej Straży Pożarnej sztandar, który został przekazany jednostce w dniu 27 września 1980 r.

Rok 1989, rok przełomu w najnowszych dziejach Polski, nie pozostał bez wpływu także na środowisko strażackie. 24 sierpnia 1991 r. zostały uchwalone dwie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. Od 1 lipca 1992 r. wraz z wejściem ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dokonano niezwykle istotnych zmian w systemie organizacyjnym. PSP, jako rządowa administracja specjalna, znalazła się bezpośrednio w gestii ministra spraw wewnętrznych. Straż, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, stała się zawodową formacją, powołaną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W ciągu trzech lat uruchomiono również Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

Zgodnie z ustawą rozwiązano wszystkie jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, a w ich miejsce powołano nowe. W rejonie puławskim z dniem 1 lipca 1992 r. Komendant Główny PSP powołał Komendę Rejonową PSP w Puławach oraz jednostkę ratowniczo – gaśniczą PSP.

1 stycznia 1999 r. w związku z wejściem w życie reformy administracyjnej niosącej za sobą nowy podział terytorialny naszego kraju, na bazie dotychczasowej komendy rejonowej została powołana komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza utraciła samodzielność organizacyjną i stała się komórką komendy powiatowej PSP. Komórkami organizacyjnymi Komendy stały się więc, wydziały: operacyjno – szkoleniowy, kontrolno – rozpoznawczy, organizacyjno – kadrowy, finansów, techniczny, kwatermistrzowski oraz samodzielne stanowiska: do spraw bhp i obronnych oraz jednostka ratowniczo – gaśnicza.

Środowisko puławskich strażaków było organizatorem wielu imprez promujących profilaktykę bezpiecznych zachowań, a także własne działania wśród społeczności Puław i powiatu. Organizowano między innymi imprezy o charakterze sportowym, jak Mistrzostwa Województwa w Sporcie Pożarniczym, czy Ogólnopolski Turniej Drabiny Hakowej. Propagowano ideę ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży szkolnej, współorganizując konkursy plastyczne i turnieje wiedzy pożarniczej.
Przez ponad 50 lat zmieniały się ustawy pożarnicze, zmieniał się podział administracyjny kraju, a wraz z nim terytorialny zasięg działania Zawodowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej. Wydarzenia te dyktowały potrzeby dokonywania istotnych zmian w strukturze organizacyjnej i zasadach funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Na przestrzeni dziesięcioleci można by mówić nawet o kilku różnych jednostkach. Każdy z tych okresów był inny, każdy niósł inne zagrożenia, wymagał innych rozwiązań. Jednakowi byli tylko ludzie strażackiej służby. Odważni, zdeterminowani i pełni poświęcenia. To, co robią, uważają za swą powinność, a zasadniczym celem działania dla nich był jeden niezmienny, służenie pomocą społeczeństwu w sytuacjach zagrożenia.

Komendanci Puławskiej Straży Pożarnej od 1950 roku:

  • Święcicki Roman w roku 1950,
  • Drożdżyński Andrzej 1950 – 1951,
  • Lenartowicz Edward 1951 – 1969,
  • Panicz Piotr 1969 – 1976,
  • Młynarski Czesław 1976 – 1995
  • Janiszek Zbigniew 1995 – 1998
  • Jeżyna Bernard 1999 – 1999
  • Czępiński Zbigniew 1999 – 2008
  • Grzegorz Podhajny 2008 –

Galeria puławskiej straży pożarnej