Monitoring pożarowy

Na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wprowadzony został wymóg instalowania monitoringu pożarowego.

Podstawową funkcją systemów monitoringu pożarowego jest automatyczne powiadamianie Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarowych wykrywanych przez systemy sygnalizacji pożarowej, które zostały zainstalowane w budynkach i obiektach budowlanych. Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych.

Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka do obiektu z ciągła obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, wskazanego przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego/Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych.

Głównym wymogiem dotyczącym elementów systemu monitoringu pożarowego jest konieczność posiadania przez nie odpowiednich dokumentów, dopuszczających je do użytkowania (projekty budowlane, wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa oraz dopuszczenia).

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 51 – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

 

Tryb postępowania oraz wymagania w stosunku do właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów podlegających obowiązkowi bądź dobrowolnie włączanych do systemu monitoringu pożarowego z terenu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

 

Karta informacji o obiekcie .pdf

 

Karta informacji o obiekcie .doc