Uzgodnij operat pożarowy

Wymóg opracowania Operatu Pożarowego wynika z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Operat Pożarowy, zawierający informacje formalno-prawne o obiekcie oraz informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu, powinien być przedłożony przez właściciela obiektu.

Operat Pożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub jego części (innego miejsca magazynowania odpadów). Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

– wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,

– wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych wymagań,

– nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Po wdrożeniu Operatu uruchomienie działalności jest możliwe dopiero po kontroli Państwowej Straży Pożarnej.