Kierownictwo


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

starszy brygadier Grzegorz Podhajny

telefon – (0 81) 888 65 95
fax – (0 81) 888 65 96


Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach
starszy brygadier Andrzej Kapica

telefon – (0 81) 880 14 84

Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

  • sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,
  • podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
   niezastrzeżonych do podpisu przez Komendanta lub jego Zastępcy,
  • organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
  • nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
  • wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych i interpretacja merytoryczna przepisów prawa
   z zakresu działania komórki organizacyjnej,
  • opracowywanie projektów decyzji i rozkazów Komendanta z zakresu działania komórki organizacyjnej,
  • określanie szczegółowych zakresów obowiązków dla poszczególnych strażaków (pracowników) oraz czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w podległej komórce organizacyjnej,
  • zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
  • zgodne z przepisami szczegółowymi zdawanie akt archiwalnych i wytworzonej dokumentacji do archiwum zakładowego oraz realizacja brakowania,
  • wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym
   w sprawach objętych zakresem działania podległej komórki organizacyjnej,
  • sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania ustalonych w tym zakresie zasad postępowania,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków i zadań
   w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozpatrywanie, w zakresie właściwości merytorycznej, interpelacji, petycji, skarg
   i wniosków,
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej,
  • realizacja zadań w zakresie opiniowania podległych strażaków PSP,
  • sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych,
  • udostępnianie informacji publicznej,
  • podejmowanie i inicjowanie działań obniżających koszty działalności Komendy Powiatowej,
  • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
   i wytycznymi z tego zakresu.
 1. Do podpisu i aprobaty Komendanta zastrzega się dokumentację:
 • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty Głównego Księgowego;
 • władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego,
  jako organu administracji publicznej;
 • kierowaną do Komendy Wojewódzkiej PSP, Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych, innych podmiotów i osób;
 • pisma kierowane do senatorów i posłów;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz jej pracowników;
 • zakresy czynności Zastępcy Komendanta, strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
 • zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których uzyskał pisemne upoważnienie.

3. Komendant lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej Komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku Komendy Powiatowej.