Komórki organizacyjne

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza


Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

brygadier Grzegorz Buzała
telefon – (81) 880 14 88

 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

starszy kapitan Konrad Wójcik
telefon – (81) 880 14 88

 

 

Do zakresu działania jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa ekologicznego;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
  w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej,
 2. procedur ratowniczych,
 3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • bieżąca konserwacja sprzętu silnikowego, indywidualnego i ochrony osobistej;

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

młodszy kapitan Emil Głogowski

telefon – (81) 880 14 82

________________________________________________________________________________________


Starszy Specjalista

młodszy brygadier Łukasz Wiejak

telefon – (81) 880-14-83

 

W ramach wydziału operacyjno-szkoleniowego funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

telefon – (81) 886  34 47

fax – (81) 880 14 81

 

 

Wydział operacyjno-szkoleniowy realizuje zadania z zakresu spraw:

 • operacyjnych;
 • szkoleniowych;
 • łączności.

 

Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego w zakresie spraw operacyjnych należy w szczególności:

  • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym: w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
  • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
  • analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  • zapewnienie funkcjonowania SK, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
  • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
  • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSRG, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych inspekcji i działań ratowniczych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  • przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
  • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze powiatu;
  • bieżące informowanie oficera prasowego Komendanta o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego w zakresie spraw szkoleniowych należy w szczególności:

   • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków OSP w zakresie ratownictwa;
   • inicjowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu z udziałem jednostek OSP na obszarze powiatu;
   • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
   • planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego na potrzeby Komendy Powiatowej.

 

Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego w zakresie spraw łączności należy w szczególności:

    • prowadzenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach PSP dokumentacji organizacyjnej dla systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej;
    • planowanie i organizacja systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej;
    • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
    • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności JOP na obszarze działania Komendy Powiatowej;
    • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności JOP na obszarze działania Komendy Powiatowej;
    • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
    • prowadzenie bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione.

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Starszy Inspektor
młodszy kapitan Filip Paciorek

telefon – (81) 886 11 91

Absolwent-oficer
młodszy kapitan Milena Rogala

telefon – (81) 886 11 91

 

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza realizuje zadania z zakresu spraw:

 • kontrolno-rozpoznawczych;

 

Do zadań sekcji kontrolno-rozpoznawczej w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych należy w szczególności:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa


Technik

starszy sekcyjny Marzena Szwargolińska

telefon – (81) 880 14 89

Starszy Specjalista

Agnieszka Rodzik

telefon – (81) 888 65 95

 

Sekcja organizacyjno – kadrowa realizuje zadania z zakresu spraw:

  • organizacyjnych
  • kadrowych;
  • archiwizacyjnych;

 

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie spraw organizacyjnych należy w szczególności:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez oficera prasowego;
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej Komendy Powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej.

 

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie spraw kadrowych należy w szczególności:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
 • analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie spraw archiwizacyjnych należy prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania, udostępniania i brakowania dokumentów.

 

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej w zakresie spraw kancelarii ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii;
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;

Sekcja Logistyki

Starszy specjalista
młodszy brygadier Dorota Kowal

telefon – (81) 886 11 96

Młodszy technik
sekcyjny Patrycja Chomiuk

telefon – (81) 886 11 96

 

 

Sekcja logistyki realizuje zadania z zakresu spraw:

 • kwatermistrzowskich;
 • technicznych;
 • łączności;

 

Do zadań sekcji logistyki w zakresie spraw kwatermistrzowskich należy w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i ekwipunek osobisty;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez pomioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej Komendy Powiatowej;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą do spraw operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.

 

Do zadań sekcji logistyki w zakresie spraw technicznych należy w szczególności:

 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep, sprzętu silnikowego i specjalistycznego;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego.

 

Do zadań sekcji logistyki w zakresie spraw łączności należy w szczególności:

  • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej
  • zapewnienie bieżącego utrzymania instalacji systemów łączności radiowej, telefonii  przewodowej, telefonii komórkowej funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
  • prowadzenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach PSP dokumentacji ewidencyjnej, eksploatacyjnej i technicznej dla systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej.

 

Do zadań sekcji logistyki w zakresie spraw informatyki należy w szczególności:

   • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
   • zapewnienie niezawodnego działania systemów i sieci teleinformatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
   • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
   • zapewnienie właściwego rozwoju i bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych poprzez współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami  i innymi jednostkami;
   • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
   • nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
   • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej;
   • zapewnienie właściwej realizacji zadań administratora sieci i środowisk programowych;
   • zapewnienie właściwego administrowania i nadzoru nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.

Sekcja Finansowa


Główny Księgowy

magister Beata Kotowska

telefon – (81) 880 14 85

Starszy Technik
Emilia Smaga

telefon – (81) 880 14 85

 

Do zadań sekcji finansowej należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendanta,
  •  przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  •  zapewnieniu terminowego ściągania należności
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • nadzór nad przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych.