Deklaracja dostępności

 

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach oraz monitorowanie zapewnienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności:
starszy strażak Patrycja Chomiuk
Telefon kontaktowy: 81 886 11 96
e-mail: p.chomiuk(at)straz.pulawy.pl

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.straz.pulawy.pl zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.straz.pulawy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 29.04.2019 r.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., z powodu niezgodności lub wykluczeni wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021 r.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 02.01.2023 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.pulawy.pl (bez polskich znaków), tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 888 65 95. Koordynatorem do spraw dostępności jest starszy strażak Patrycja Chomiuk.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Aby skutecznie komunikować się z naszą komendą osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

Napisać pismo i wysłać na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

ulica Lubelska 51, Kod pocztowy 24 – 100 Puławy

Wysłać e-mail na adres: sekretariat@straz.pulawy.pl

Zadzwonić na numer telefonu: 81 888 65 95

Wysłać faks na numer: 81 888 65 96

Spotkać się osobiście w tymczasowej lokalizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy ulicy Mościckiego 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP www.epuap.gov.pl
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczny Portal Usług Administracji Publicznej

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach na czas trwania budowy nowego budynku komendy zmieniła lokalizację i obecnie znajduje się w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym przy ulicy Mościckiego 1, 24-100 Puławy (obok Zakładów Azotowych Grupa Azoty Puławy).

Dojazd drogą asfaltową bez chodnika.

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością znajdują się na wprost wejścia głównego.

Wejście główne od strony parkingu.

Drzwi automatycznie otwierane.

Obsługa interesanta odbywa się na I piętrze.

Sekretariat komendy znajduje się w pokoju B-123.

W budynku znajduje się winda.

Do budynku oraz pomieszczeń zajmowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

W budynku nie znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Miejscem uzyskania informacji dodatkowych jest punkt informacyjny znajdujący się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Komendy przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 81 888 65 95

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach jest możliwości skorzystania w formie zdalnego dostępu online z usług tłumacza języka migowego.

W tym celu należy wypełnić wniosek o zapewnienie tłumacza migowego, uzupełnić dane kontaktowe, wskazać metodę komunikowania się, napisać czego dotyczy sprawa oraz podać termin wizyty w urzędzie nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do urzędu.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo do obsługi osób niewidomych i słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stronie internetowej znajduje się elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, tekst łatwy do czytania oraz nagranie w polskim języku migowym o zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zostanie zapewniona komunikacja z odpowiednim pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aby polepszyć dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przedstawia plan działania.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy uwzględnieniu wymagań obejmujących:

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku komendy,

zastosowanie rozwiązań architektonicznych budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku komendy z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku,

zapewnienie toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

W zakresie dostępności cyfrowej:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zobowiązuje się uzupełniać opisy alternatywne do zdjęć umieszczonych na stronie internetowej www.straz.pulawy.pl