Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 14 kwietnia – 04 czerwca 2023 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Puławach odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu puławskiego, którego celem było przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej, który przeprowadziła komisja egzaminacyjna wyznaczona przez Komendanta Powiatowego PSP w Puławach. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 45 druhów OSP z  z terenu powiatu puławskiego.

Absolwenci szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych w tym sprzętu ochrony układu oddechowego oraz szerokiej gamy sprzętu mechanicznego, hydraulicznego oraz pneumatycznego z uwzględnieniem zagadnień BHP. Strażacy poznali także taktykę zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, uwalniania osób poszkodowanych ze środków transportu oraz działań ratowniczych i zabezpieczających podczas powodzi. Ważnym elementem szkolenia było również zapoznanie się z zasadami łączności bezprzewodowej i alarmowania, w tym obsługi sieci radiowych UKF PSP oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Jednocześnie strażacy odbyli szkolenie z zakresu współdziałania z zespołami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Gratulujemy wszystkim absolwentom.

Opracował: st. kpt. Konrad Wójcik

zdjęcia: st. kpt. Łukasz Wiejak