Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach dysponuje nowym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie. Pojazd został pozyskany w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” , który realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Tył nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii terenowej.
 • Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej z otwartymi skrytkami i widocznym wyposażeniem.
 • Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej z otwartymi skrytkami i widocznym wyposażeniem.
 • Nowy samochod ratowniczo – gaśniczy marki Iveco.
 • Nowy samochod ratowniczo – gaśniczy marki Iveco.
 • Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej z otwartymi skrytkami i widocznym wyposażeniem.
 • Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej z otwartymi skrytkami i widocznym wyposażeniem.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
10 lutego 2016 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 5.2-8.
Wartość projektu to 328 249 969,20 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 277 162 499,65 PLN, a wkład Budżetu Państwa to 51 087 469,55 PLN.
Przedmiotem projektu jest:
– doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych), w tym przeciwdziałanie COVID-19;
– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.
99,77% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa w transporcie kolejowym realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.3, Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w związku z realizacją działań wspomagających prace służb ratowniczych.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2023.

7 kwietnia 2016 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. zostały zatwierdzone rozdzielniki sprzętu, a 10 sierpnia 2016 r. został powołany Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

W sierpniu 2016 r. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

20 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie.

W I kw. 2017 r. przygotowano, konsultowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowania przetargowe.

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji projektu w postaci gry w zakresie: zapoznania uczestników/uczestniczek z umiejętnościami społecznymi niezbędnymi do pracy w Zespole, takimi jak: wyznaczanie celów i planowanie zadań, elementy zarządzania czasem pracy (graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań), precyzyjne porozumiewanie się w Zespole (wyrażanie potrzeb i oczekiwań), motywowanie, elementy perswazji i wywieranie wpływu na współpracowników, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom w Zespole, przygotowanie struktur realizacji projektu, zapoznanie się w procedurami wdrażania projektu, wymogami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się we wrześniu 2017 r.

W 2017 roku dostarczono 63 szt. jednostek sprzętowych, w tym 34 samochody, tj.:

 • 16 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • 18 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • 6 szt. kontenerów do transportu środka pianotwórczego,
 • 1 szt. kontenera z agregatem proszkowym,
 • 22 szt. przyczep do przewozu kontenerów.

Wartość dostaw w 2017 r. wyniosła 10 254 115,20 PLN.

26 stycznia 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 237 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 13 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).

16 lutego 2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 13 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 lipca 2019 r.

W 2018 r. dostarczono 161 szt. jednostek sprzętowych, w tym 133 samochody, tj.:

 • 10 szt. autobusów do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowych),
 • 13 szt. nośników kontenerowych,
 • 28 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 •   6 szt. kontenerów sanitarnych,
 •   9 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 26 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 •   8 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 21 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,
 •   8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,
 •   8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym,
 •   8 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,
 •  1 szt. trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

Wartość dostaw w 2018 r. wyniosła 175 816 883,54 PLN.

29 stycznia oraz 27 marca 2019 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 243 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 6 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

26 czerwca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 202 750 000 PLN do 204 907 051 PLN,
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 3 nowych zadań obejmujących zakupy 3 szt. koparko-spycharek, 1 szt. autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowego) oraz 2 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 marca 2021 r.

W 2019 r. dostarczono 15 szt. jednostek sprzętowych, w tym 15 samochodów, tj.:

 • 13 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie (patrz przykładowa galeria poniżej),
 • 2 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą (patrz galeria poniżej).

Wartość dostaw w 2019 r. wyniosła 16 256 622,20 PLN.

10 stycznia 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.: zwiększenia całkowitej wartości projektu z 204 907 051 PLN do 205 426 440,20 PLN, tj. o 519 389,20 PLN.

23 marca 2020 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 287 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 44 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

30 marca 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 205 426 440,20 PLN do 264 249 969,20 PLN, tj. o 58 823 529,00 PLN;
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 6 nowych zadań obejmujących zakupy: 17 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym, 4 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem), 8 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego, 4 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie, 7 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia, 4 szt. trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej;
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 29 września 2023 r.

29 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 315 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 28 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

8 maja 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 264 249 969,20 PLN do 328 249 969,20, tj. o 64 000 000,00 PLN;
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 2 nowych zadań obejmujących zakupy w całości przeznaczone na walkę z COVID-19: 8 szt. samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe oraz 20 szt. średnich samochodów P-gaz.

15 września 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który dotyczył aktualizacji Zestawienia wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu.

W 2020 r. dostarczono 4 szt. jednostek sprzętowych, w tym 0 samochodów, tj.:

 • 1 szt. autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowego),
 • 3 szt. koparko-spycharek.

Wartość dostaw w 2020 r. wyniosła 2 290 998,00 PLN.

8 marca 2021 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 322 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 7 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

14 maja 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 7 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. kolejowego.

19 lipca 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in. aktualizacji zestawienia wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu.

Na IV kw. 2022 r. planowane jest zakończenie rzeczowe realizacji projektu, a na III kw. 2023 r. rozliczenie finansowe.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza 

 • lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Informacje na stronie MAPA DOTACJI UE:
[PL] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746872/
[EN] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746872/?lang=en