Deklaracja dostępności

 

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach oraz monitorowanie zapewnienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności:
starszy strażak Patrycja Chomiuk
Telefon kontaktowy: 81 886 11 96
e-mail: p.chomiuk(at)straz.pulawy.pl

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

 

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.straz.pulawy.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.04.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.pulawy.pl (bez polskich znaków), tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 888 65 95. Koordynatorem do spraw dostępności jest starszy strażak Patrycja Chomiuk.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Aby skutecznie komunikować się z naszą komendą osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

Napisać pismo i wysłać na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach,

ulica Lubelska 51, Kod pocztowy 24 – 100 Puławy

Wysłać e-mail na adres: sekretariat@straz.pulawy.pl

Zadzwonić na numer telefonu: 81 888 65 95

Wysłać faks na numer: 81 888 65 96

Spotkać się osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP www.epuap.gov.pl
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczny Portal Usług Administracji Publicznej

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach znajduje się przy ulicy Lubelskiej 51. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki prowadzące do budynku.
Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Przed budynkiem Komendy znajduje się miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.

Budynek komendy nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Drzwi wejściowe do Komendy są nieprzystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dalsze przejście osób poruszających się na wózku nie jest możliwe z uwagi na bariery architektoniczne w postaci schodów . Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Komendy przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 81 888 65 95

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety w komendzie nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach jest możliwości skorzystania w formie zdalnego dostępu online z usług tłumacza języka migowego.
W tym celu należy wypełnić wniosek o zapewnienie tłumacza migowego, uzupełnić dane kontaktowe, wskazać metodę komunikowania się, napisać czego dotyczy sprawa oraz podać termin wizyty w urzędzie nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do urzędu.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo do obsługi osób niewidomych i słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stronie internetowej znajduje się elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, tekst łatwy do czytania oraz nagranie w polskim języku migowym o zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zostanie zapewniona komunikacja z odpowiednim pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aby polepszyć dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przedstawia plan działania.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy uwzględnieniu wymagań obejmujących:

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku komendy,

zastosowanie rozwiązań architektonicznych budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku komendy z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku,

zapewnienie toalety dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych
o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W zakresie dostępności cyfrowej:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zobowiązuje się do uzupełnienia opisów alternatywnych do zdjęć umieszczonych na stronie internetowej www.straz.pulawy.pl w terminie do 31.12.2021 r.

 

 

Skip to content