Zgłoś imprezę masową

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – 14 dni- gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu) przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) żądanie wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki o których mowa w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w ustalonym z organizatorem imprezy terminie dokonuje lustracji obiektu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa.