Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł, które podlega corocznej waloryzacji. Aby ubiegać się o to świadczenie należy spełnić kilka ustawowych warunków:

  • osiągnąć wiek (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),
  • udokumentować bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez okres co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet (minimum jeden wyjazd rocznie),
  • złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wniosek wraz z załączonymi oświadczeniami minimum 3 świadków potwierdzających udział w działaniach lub akcjach ratowniczych składany jest do właściwego terytorialnie Wójta/Burmistrza/Prezydenta w celu potwierdzenia wiarygodności świadków.
Po  uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń oryginały oświadczeń wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego składa się do komendy powiatowej/miejskiej PSP. Komendant Powiatowy/Miejski PSP wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Obecnie do Komendy Powiatowej PSP w Puławach wpłynęło 207 wniosków od druhen i druhów OSP z powiatu puławskiego. Do dnia 6 maja br. wydano 199 decyzji pozytywnych, z czego 173 zostały przekazane do wypłaty przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Obsługa wniosków odbywa się we współpracy z pracownikami urzędów gmin z terenu powiatu puławskiego oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Skip to content