KSRG

ORGANIZACJA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO.

            Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

          Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

          Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. 

          Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy : 

· wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,

· starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem,

· wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem.

 Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

KSRG zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:

· powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin
i powiatu,

· wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa

· centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

          Szczególnie ważnym poziomem budowania systemu jest powiat, gdyż tam przyjmowane są wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych oraz realizowane są działania ratownicze, również wówczas, gdy siły
i środki gminnych podmiotów ratowniczych są niewystarczające i wymagają wsparcia z poziomu wojewódzkiego i krajowego.

          Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwości włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starostą.

          Podstawowymi i najważniejszymi ogniwami systemu są podmioty ratownicze, które w zależności od zakresu zobowiązań, kompetencji, możliwości sprzętowych, wyszkolenia i integracji w ramach reguł systemu państwowego, realizują zadania z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego, medycznego i gaszenia pożarów. Wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład systemu największy potencjał ilościowy stanowią jednostki ochotniczych straży pożarnych. 

          System wspomagają na zasadzie zawartych porozumień inne służby, inspekcje i straże. 

LISTA JEDNOSTEK POWIATU PUŁAWSKIEGO WŁĄCZONYCH DO KSRG

Przydatne linki:

  • Wykaz ważniejszych zasad obowiązujących w KSRG (pobierz)
  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG (pobierz)
  • Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (pobierz)
  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków włączania jednostek do KSRG (pobierz).
  • Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG (pobierz).