Struktura własności

Karty podstawowe

  1. Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Majątek jest przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej prowadzi gospodarką finansowo - materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
  3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych odrębnymi przepisami.