Jak wypełniać oświadczenie majątkowe

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 57a. ust. 6-12:
  6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.
  7. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
  8. Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza ta polega na porównaniu treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku służbowego, oraz porównaniu treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi się w aktach osobowych strażaka. 8a. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w celu przeprowadzenia analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym ma prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich zawartych.
  9. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że strażak, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z zastrzeżeniem ust. 11.
  10. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.
  12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 11, uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem o stanie majątkowym.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013r. poz. 1591 z późn. zm. ):
  § 2. 1. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.
  2. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:
  1) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1–4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby;
  2) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby.
  § 3. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
  § 6. 1. Oświadczenie o stanie majątkowym przesyła się lub składa osobiście u osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Osoby wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 oświadczenie o stanie majątkowym składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
  2. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę, oraz napis „oświadczenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, pod którym zostało ono zarejestrowane w rejestrze oświadczeń majątkowych.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1393).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1162).

KONTROLA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Komendant Powiatowy PSP dokonuje corocznie kontroli oświadczeń majątkowych.

Analizując oświadczenia sprawdza się m.in. czy:
• podane dane są zgodne z prawdą (zgodnie z posiadaną wiedzą z akt osobowych).
• każda z rubryk została wypełniona w sposób zupełny ( w tym zachowanie formuły „nie dotyczy”, wykreślenie, itp. ) i czy osoba składająca dopełniła tego obowiązku zgodnie z wymogami zachowania staranności,
• porównanie treści oświadczenia z treścią oświadczenia z poprzedniego roku, kalendarzowego, z zastrzeżeniem, ze nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązaniu stosunku służbowego,
• porównanie wykazanych źródeł uzyskania dochodów z wydanymi zgodami na dodatkowe zarobkowanie,
• sprawdzenie wysokości dochodów uzyskanych ze stosunku służbowego np.: z informacją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz innymi danymi z komórki finansów,
• porównanie danych zwartych w oświadczeniach majątkowych z treścią oświadczeń mieszkaniowych,
• porównanie treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi się w aktach osobowych strażaka (np. adres zamieszkania, czy ma współmałżonka, adres zameldowania, itp.).

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BRAKI, UCHYBIENIA, POMYŁKI

• pozostawienie niektórych rubryk oświadczenia niewypełnionych,
• niepodpisanie oświadczenia majątkowego przez jego wystawcę,
• nieokreślenie przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
• nieokreślenie tytułu prawnego posiadanej nieruchomości, niewykazanie jej powierzchni oraz wartości,
• niewykazanie osiągniętego przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego,
• wykazanie ogólnego osiągniętego dochodu bez podziału i wskazania kwot uzyskiwanych z poszczególnych tytułów,
• Uwaga: jeśli współmałżonek nie wyraża zgody na wykazanie swojego przychodu (np. klauzula poufności wynagrodzenia w firmie, itp. ) należy dołączyć stosowny dokument do oświadczenia majątkowego, bądź dopisać ww. fakt w uwagach,
• Uwaga: jeśli pracownik posiadał zgodę na dodatkowe zarobkowanie, a w danym roku nie osiągnął przychodu z tego tytułu, proszę o wpisanie tego faktu w uwagach,
• nieprawidłowy pesel/ brak wpisu nr pesel,
• brak wpisu stanowiska służbowego na stronie nr 1,
• brak informacji o wartości posiadanego samochodu,
• brak informacji o wartości posiadanego mienia ruchomego,
• wykazany dochód zamiast przychodu,
• wykazane przychodu z tytułu umowy zlecenia – brak zgody na dodatkowe zarobkowanie,
• rozbieżność w deklarowanej wartości posiadanej nieruchomości,
• brak wykazania dochodu (diety) z tytułu pełnienia funkcji radnego.

Uwaga: w OM nalezy wykazać również dochody ze świadczenia 500+ oraz 300+, a także wkład PKZP.

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 • staranność, rzetelność, zupełność,
 • wykazanie majątku znajdującego się w kraju i za granicą,
 • wykazanie wierzytelności,
 • określenie na wstępie informacji o panującym między małżonkami ustroju majątkowym lub
  każdorazowe określenie przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego osoby składającej oświadczenie, bądź do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
 • nie wpisujemy elementów majątku należącego do dzieci (darowizny, spadki), nawet jeżeli są one niepełnoletnie,
 • oświadczenie składa się według stanu na dzień określony wymogami (nie chodzi tu o dzień sporządzania oświadczenia),
 • w przypadku złożenia oświadczenia wypełnionego przy użyciu komputera lub przez inną osobę, składający oświadczenie musi podpisać się na każdej stronie dokumentu.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY WYPEŁNIANIU OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Zasoby pieniężne

Środki pieniężne to zarówno przechowywana gotówka, jak i środki przechowywane w formie bezgotówkowej (np. na rachunkach bankowych, rachunkach oszczędnościowych, funduszach inwestycyjnych itd.), jak również środki znajdujące się w dyspozycji innych osób fizycznych i prawnych, czyli np. udzielone pożyczki.

Ujawniając posiadane papiery wartościowe, należy wyszczególnić rodzaj papierów wartościowych (np. akcje, obligacje, bony skarbowe, weksle) oraz kwotę, na jaką opiewają, wartość, emitenta oraz rok nabycia.

Nieruchomości

Posiadaczem jest zarówno właściciel danej nieruchomości, jak i użytkownik wieczysty (któremu przysługuje własność budynku wzniesionego na gruncie), a także faktyczny posiadacz nieruchomości o nieustalonej własności. Posiadaczem nieruchomości jest także najemca, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inny tytułu do nieruchomości (np. spółdzielcze prawo do lokalu).

Przy określaniu wartości nieruchomości należy samemu oszacować wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości. Jeśli znana jest aktualna wycena nieruchomości dokonana przez upoważniony do takiej działalności podmiot, należy wpisać dokładną wartość. Należy podać też rok, kwotę i formę nabycia. Jeśli do nabycia doszło w drodze darowizny lub spadku, należy podać szacunkową wartość nieruchomości.

Dom

Ujawnieniu podlega dom (zarówno stojący na gruncie należącym do osoby składającej oświadczenie, jak również stojący na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym, jak również dom w spółdzielni mieszkaniowej).

Ujawniając posiadany dom należy podać powierzchnię całkowitą domu, lecz przy szacowaniu wartości nieruchomości należy wziąć pod uwagę zarówno dom, jak i działkę, na której stoi. Jeśli działka nie jest własnością osoby składającej oświadczenie, jako prawo do domu ujmuje się prawo do nieruchomości gruntowej.

Mieszkanie

Ujawnieniu podlega mieszkanie:

 • lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość – mieszkania wykupione na własność od spółdzielni, gmin, zakładów pracy, kupione od dewelopera. W tym przypadku tytuł prawny do lokalu to „własność”, natomiast to nie jest „mieszkanie własnościowe”,
  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, tzw. „mieszkanie własnościowe”,
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, tzw. „mieszkanie spółdzielcze”,
 • lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tzw. „mieszkanie komunalne”,
 • prawo najmu mieszkania należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych.

Ujawnieniu podlegają prawa do gospodarstwa rolnego:

 • własność – gospodarstwo rolne indywidualne lub współwłasność – gospodarstwo rolne wspólne,
 • użytkowanie wieczyste,
 • posiadanie samoistne,
 • użytkowanie,
 • zarząd,
 • dzierżawa.

Kwoty przychodów i dochodów osiągniętych z gospodarstwa rolnego określa się zgodnie z przepisami o podatku rolnym i o podatku leśnym, gdyż dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inne nieruchomości

Jako inne nieruchomości należy ujawnić wszystkie posiadane nieruchomości, które nie mieszczą się w kategoriach: dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne.

Mogą to być:

 • grunty niezabudowane,
 • grunty gospodarcze i leśne nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,
 • nieużytki,
 • działki rekreacyjne,
 • inne.

Udziały i akcje w spółkach handlowych

Należy podać liczbę i emitenta posiadanych udziałów lub akcji, rok nabycia, dochód uzyskany w danym roku z tego tytułu, a także informację, czy posiadane pakiety stanowią ponad 10% udziałów lub akcji poszczególnych spółek, jeśli jest wymagana.

Jako dochód uzyskany z posiadanych udziałów lub akcji w spółkach handlowych należy podać dochód faktycznie uzyskany, np.:

 • dywidenda,
 • dochód z umorzenia udziałów lub akcji,
 • dochód z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów lub akcji,
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Mienie ruchome

Mieniem ruchomym jest własność i inne prawa majątkowe dotyczące wszelkich rzeczy nie będących nieruchomościami, w tym również zwierzęta (jeśli nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego). W oświadczeniu majątkowym podlegają ujawnieniu składniki majątku ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych. Tak, jak w przypadku nieruchomości, jeśli aktualna cena nie jest znana, należy samemu oszacować wartość mienia, przy uwzględnieniu sytuacji rynkowej.

Mieniem ruchomym są:

 • meble,
 • dzieła sztuki,
 • biżuteria,
 • sprzęt rtv i agd,
 • pojazdy mechaniczne, np. samochody, urządzenia, maszyny, również te służące do wykonywania działalności gospodarczej, gdy nie są własnością odrębnej osoby prawnej; przy pojazdach mechanicznych podaje się markę, model i rok produkcji pojazdu,
 • obiekty trwale nie związane z gruntem, np. domki kempingowe,
 • zwierzęta, jeśli nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego,
 • inne.

Zobowiązania pieniężne

Należy podać wszystkie zaciągnięte zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych zaciągnięte u osób prawnych i fizycznych, np. kredyty i pożyczki bankowe, pracownicze, wystawione weksle, pożyczki od osób fizycznych itd., ale też np. obowiązek zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia osobie trzeciej za wyrządzoną szkodę.

DODATKOWE INFORMACJE DLA FUNKCJONARIUSZY SKŁADAJACYCH OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE W ZWIĄZKU Z ODEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:

 1. w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1–4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby;
 2. w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby.

W części A: zaznacza „w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego” – data zwolnienia, stanowisko oraz data złożenia raportu np. 31.01.2019 r. dowódca zastępu, raport o zwolnienie ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy o PSP złożony w dniu 30.10.2018 r.

Następnie uzupełnia dane w pkt. od I do VI wpisując stan majątku na dzień złożenia oświadczenia tj. np. 30.10.2018r., a w pkt VII przychody za rok poprzedni czyli np. 2017r.